Verschleiert: Kanchenzönga, dritthöchster Berg der Welt, Tsomgo, Sikkim